ผลงานโรงเรียน
รางวังโรงเรียนที่มีผลการประเมิณคุณภาพผู้เรียน(NT)ปีการศึกษา2562เฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเท (อ่าน 1017) 03 ธ.ค. 63
รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเหรียญเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึก (อ่าน 1095) 03 ธ.ค. 63
รางวังโรงเรียนที่มีผลการประเมิณคุณภาพผู้เรียน(NT)ปีการศึกษา2562เฉลี่ยรวม 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ (อ่าน 1017) 03 ธ.ค. 63
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านการทำคลิป VDO ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำป (อ่าน 1017) 02 ธ.ค. 63
โรงเรียนที่มีผล(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.3 คะแนนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษสูงสุด ลำดับที่1ของเขต (อ่าน 1370) 24 มิ.ย. 62
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา (อ่าน 1855) 06 ก.ค. 60
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (อ่าน 1394) 06 ก.ค. 60
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (อ่าน 1174) 06 ก.ค. 60
รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (อ่าน 1238) 06 ก.ค. 60
โรงเรียนคู่ขนาน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1079) 24 ส.ค. 59
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2559 (โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 20 %) (อ่าน 987) 24 ส.ค. 59
โล่รางวัล โครงการ Read Thailand: อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ ๒ (อ่าน 1120) 23 พ.ค. 59
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน(ห้องสมุด 3 ดี) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1716) 24 ก.ย. 58
Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อานถวายเจ้าฟ้า นักอ่านปีที 2 (อ่าน 1381) 24 ก.ย. 58
สถานศึกษาต้นแบบคัดลายมือตามโครงการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ (อ่าน 1445) 24 ก.ย. 58
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน(ห้องสมุด 3 ดี) ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1328) 24 ก.ย. 58