ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 400,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 1,640,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 395,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 300,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,483,100 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 2,410,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..