ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน      

๑.  ข้อมูลทั่วไป

       ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองเจริญ   ตำบลหนองหว้า   อำเภอเขาฉกรรจ์    จังหวัดสระแก้ว   รหัสไปรษณีย์  ๒๗๐๐๐ โทรศัพท์  /โทรสาร   ๐-๓๗๕๔-๐๒๓๓  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต ๑ 

        ๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3                                      

๑.๓  มีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านคลองเจริญ   บ้านโคกข้าวเหนียว  

บ้านหนองคล้า

๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร

          ๒.๑   ชื่อ-สกุล  ผู้บริหาร  นางสาววันเพ็ญ  หนองตะไกร    ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท    สาขาการบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๕๖   จนถึงปัจจุบัน

        ๒.๒   โรงเรียนบ้านคลองเจริญ   ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ ๑  บ้านคลองเจริญ    ตำบลหนองหว้า   อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑   เปิดทำการสอนเมื่อ ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๒  โดยจ้างผู้ทรงคุณวุฒิและพระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอน   ซึ่งอาศัยศาลาวัดคลองเจริญเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน  ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๕   นายชาตรี   อยู่เอี่ยม   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)  กับนายบุญเรือง  แววพุก   ผู้ใหญ่บ้านคลองเจริญ  และประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินวัดคลองเจริญ                                  ราคาประมาณ ๓๙,๐๐๐   บาท

        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองเจริญ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๓๐๙  คน  นักเรียนชาย  ๑๘๕  คน   นักเรียนหญิง  ๑๒๔  คน  โดยจัดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒  ห้องเรียน    ระดับชั้นประถมศึกษา  ๖  ห้องเรียน   และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ๓  ห้องเรียน  รวม    ๑๑  ห้องเรียน