พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ(MISSION)

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำนึกในความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

  4.  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ระดมทรัพยากรและกระจายอำนาจ                ตามหลักธรรมาภิบาล