วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์(VISION)

ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐาน  สืบสานความเป็นไทย  ปรัชญา

การศึกษาพัฒนาคน


ปณิธาน

วิชาการดี  มีคุณธรรม  กิจกรรมเด่น


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนมีคุณธรรม