ข่าวประชาสัมพันธ์
#แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด 15 จังหวัดดังนี้ ให้ท่านและบุตรหลานในความปกครองของท่านแจ้งครูประจำชั้นทราบและทำการกักตัว 14 วัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On hand และให้เวลาเรียนกับนักเรียน (อ่าน 2) 01 ก.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนที่นำนักเรียนออกนอกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ให้นำนักเรียนเข้ากลับพื้นที่ เพื่อกักตัว จำนวน ๑๔ วัน ก่อนวันเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามประกาศของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื (อ่าน 21) 17 พ.ค. 64
เลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 26) 27 เม.ย. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอน (อ่าน 232) 10 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 22) 10 ก.พ. 64
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 มกราคม 2564 (อ่าน 280) 12 ม.ค. 64
ประกาศของโรงเรียนบ้านคลองเจริญ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดโคโรนา – 19 หรือ COVID -19 (อ่าน 456) 21 พ.ค. 63
แบบสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ (อ่าน 456) 21 พ.ค. 63